Veikala noteikumi
 
1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces e-veikalā www.managultasvela.lv (turpmāk – Pircējs), un Ingas Budrienes (Inga Budrienė), kura strādā saskaņā ar individuālās darbības apliecību Nr. 619163, (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. Iegādājoties preces, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai. Visas www.managultasvela.lv veikalā esošās preces tiek pārdotas gan fiziskām, gan juridiskām personām.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšana

Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, interneta veikalā izveidojis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež pogu "Pasūtīt", un tie ir spēkā līdz pilnīgai pienākumu izpildei saskaņā ar šo līgumu. Gadījumos, ja Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai daļai Noteikumu, tam nav jāiesniedz pasūtījums. Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Pircējs nepilnīgi vai nemaz nav iepazinies ar noteikumiem, lai gan šāda iespēja tika nodrošināta.

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi

3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbam vai stabilai darbībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot un/vai apstādināt (izbeigt) tam iespēju izmantot interneta veikalu, kā arī neatbild par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem. Uzmanību! Viltus preču pasūtīšana ir nepiedodama, ja mums būs pamats uzskatīt, ka preces tika pasūtītas, lai ļaunprātīgos nolūkos izmantotu www.managultasvela.lv norēķināšanos skaidrā naudā pakalpojumu – tādā gadījumā pieprasīsim atlīdzināt radušos zaudējumus, kā tas ir paredzēts LR tiesību aktos.
3.2. Pārdevējs ir tiesīgs īslaicīgi vai neterminēti izbeigt interneta veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma un neatbild par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
3.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus, grozītos Noteikumus publicējot interneta veikala vietnē. Grozījumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdi, un tie attiecas uz visiem pēc publicēšanas noslēgtajiem darījumiem.
3.4. Pārdevējam ir citas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.
3.5. Pārdevējs apņemas darīt visu, lai nodrošinātu Pircējam apstākļus pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs nedod nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti vai datu pārraide būs nekļūdīga. Pārdevējs neatbild par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas ir saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārraides kļūdām.
3.6. Pārdevējs, ja rodas svarīgi apstākļi, nespējot Pircējam piegādāt pasūtītās preces, apņemas piedāvāt analoģisku preci, un, ja Pircējs atsakās no preces analoga pieņemšanas, atmaksāt Pircēja samaksāto naudu 7 darba dienu laikā. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.
3.7. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos noteikumos noteiktās prasības.


4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no interneta veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 7 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tādā gadījumā, ja prece nebija sabojāta un būtībā nemainījās tās izskats. Šis punkts neattiecas produktiem, kas Pircējam izgatavoti saskaņā ar speciālām prasībām.
4.3. Pircējam ir citas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.
4.4. Pircējam ir pienākums samaksāt preču un to piegādes cenu, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir norādīti, slēdzot līgumu), un pieņemt pasūtītās preces. Par precēm Pircējs samaksā, izmantojot savu interneta banku, citos maksājumu pakalpojumu sniedzošajos uzņēmumos (pastā, fiziskajās bankas pārstāvniecībās u. c.) vai arī samaksā kurjeram skaidrā naudā (ja pircējs izvēlējās šādu maksājuma veidu). Lietuvas Republikas Civilkodeksa (turpmāk – Civilkodekss) 6.228. (1) panta 1. daļā sniegts patēriņa līguma jēdziens, kurā paredzēts, ka: “Ar Patēriņa līgumu uzņēmējs apņemas nodot patērētājam preces īpašumtiesības vai sniegt pakalpojumus patērētājam, savukārt patērētājs apņemas pieņemt preces vai pakalpojumus un samaksāt to cenu”.
4.5. Pircējam ir pienākums apstiprināt pasūtījumu www.managultasvela.lv. veikalā. Ievietojot preces grozā un pasūtījumu neapstiprinot, Pārdevējs pasūtījumu nepilda.
4.6. Pircējam ir pienākums ievērot citas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

5. Preču piegāde

5.1. Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1–7 darba dienu laikā no saņemtās maksas par precēm vai pasūtījuma apstiprināšanas. Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas Republikas teritorijā, un visā ES (attiecībā uz šiem pasūtījumiem piemērojama atsevišķa piegādes maksa).
5.2. Precīzu preču piegādes termiņu var aprēķināt tikai pēc paziņojuma (nosūtīta) saņemšanas Pircēja norādītajā e-pasta adresē. Saņemot šādu apstiprinājumu par preču nosūtīšanu, pasūtītās pircēja preces saņemamas nākamajā darba dienā (Lietuvā).
5.3. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvim ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli, preču piegādi, kvalitāti un sortimentu.
5.3.1. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, taču nekonstatējot preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta neatbilstību/-as, Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījuma, Pircēja pārstāvim ir pienākums par sūtījuma iepakojuma bojājumu izdarīt atzīmi transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā.
5.3.2. Konstatējot preču daudzuma un/vai kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstību/-as, Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvim ir pienākums sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no konkrēta gadījumā, Pircēja pārstāvi aizpilda speciālu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā atzīmē konstatētos bojājumus.
5.3.3. Pircējam vai, atkarībā no konkrētā gadījumā, Pircēja pārstāvim pieņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā un izdarot atzīmi par sūtījuma iepakojuma bojājumu, tiek pieņemts, ka preces piegādātas bojātā sūtījuma iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, un papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā, pienācīgi sniegti.
5.3.4. Pircējam vai, atkarībā no konkrēta gadījuma, Pircēja pārstāvim pieņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka preces piegādātas nebojātas sūtījuma iepakojumā, preču daudzumus, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, un papildu nosacījumi, kas norādīti datu uzkrājējā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā, pienācīgi sniegti.
5.4. Piegādājot preces uz Pircēja norādīto adresi, tiek pieņemts, ka preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkāda cita persona, kas pieņēma preces norādītajā adresē. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam prasības saistībā ar preču nepiegādāšanu vai kavētu piegādi.
5.5. Pircējs, apstiprinot šos noteikumus, apņemas pieņemt nosūtītās preces saprātīgā laika periodā (2 darba dienu laikā) paredzētajā uzņēmuma, kas piegādā preci, darba laikā (plkst. 8–17). Ja sūtījums netiek piegādāts noteiktajā laikā, visas izsūtītās preces atgriežas Pārdevējam, un Pircējam ir pienākums segt piegādes uzņēmuma faktiskos zaudējumus. Lai saņemtu preces citā laikā, kas atšķiras no norādītā šajos noteikumos, Pircējam ir pienākums iepriekš saskaņot visus nosacījumus ar Pārdevēju.

6. Preču atgriešana

6.1. Preces atgriežamas oriģinālā preces iepakojumā. Pirms preces atgriešanas Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju 7 dienu laikā pa norādīto tālruņa Nr. 28163120 vai e-pastu info@managultasvela.lv 6.2. Par atgriežamās preces atbilstību komplektācijai un iepakojumu atbild Pircējs. Ja prece nav nokomplektēta un/vai pienācīgi iesaiņota, Pārdevējs nepieņem atgriežamo preci.
6.3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tika lietotas un/vai tika sabojātas, un/vai zaudēja preču izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām). Kvalitatīvas, saskaņā ar pasūtījumu speciāli ražotās preces atgriezt nevar.
6.4. Ja piegādā prece neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot tiesību aktos norādītās preces, kuras Pircējam nav tiesību mainīt (atgriezt) tāpēc, ka tam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija ), visos gadījumos, ja nav konstatēti preces trūkumi, nauda, kas ir samaksāta par transportēšanu, netiks atmaksāta. Piekrītot noteikumiem, Pircējs arī apstiprina, ka par kvalitatīvu preču (ja nepatiks iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija) piegādi Pārdevējam būs atbildīgs Pircējs, par saviem līdzekļiem piegādās visas preces uz Pārdevēja norādīto adresi.
6.5. Visos atgriešanas gadījumos Pircējam ir pienākums sazināties, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju, un tikai pēc informācijas saņemšanas no menedžera, īstenot atgriešanu ar kurjeru vai nogādāt preci uz norādītajā adresē.
6.6. Iegādājoties sliktas kvalitātes preci Pārdevēja vai ražotāja vainas dēļ, Jums ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā informēt Pārdevēju, kā arī varat atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā, atgūt samaksāto naudu, vai apmainīt preci pret jaunu, kurai nav mazāka vērtība. Gadījumos, ja ir konstatēti preces trūkumi, Pārdevējs apņemas atgriezt visus ar preces transportēšanu saistītos zaudējumus. Virtuālajā veikalā Managultasvela.lv pie katras preces ir detalizēts apraksts, tāpēc pirms preces iegādes iesakām iepazīties ar sniegto informāciju. 

7. Pēc pasūtījuma ražotie produkti

7.1. Pircējs atbild par pasūtījumā iesniegto šūšanai pēc pasūtījuma gultas veļas izmēru pareizību. Rūpīgi norādiet datus gultas veļas šūšanai. Ja Jūsu pasūtījuma ražošana ir sākta, mainīt izmērus nebūs iespējams.
7.2. Kvalitatīva, speciāli pasūtīta gultas veļa, kas acīmredzami paredzēta Pircējam, netiek mainīta vai atgriezta.
7.3. Pārdevējs kopā ar speciāli uzšūto produktu piegādā arī kopšanas, sastāva, izcelsmes un izmēru instrukciju. Neizmetiet šo instrukciju. 
7.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču sabojāšanu, ja netika ņemta vērā norādītā preču kopšanas instrukcija. Preces ir ražotas no dabiskām šķiedrām, var sarauties, ja netiek ievērotas sniegtās veļas kopšanas instrukcijas.
7.5. Pārdevējs, ņemot vērā tekstila tehnoloģiju rekomendācijas, patur tiesības ražot produktus nedaudz lielākus, nekā ir norādīts pasūtījumā (līdz 8 cm). 
7.6. Šujot spilvendrānas, Pārdevējs patur tiesības ražot ar dažām (1–2 cm) atkāpēm. Spilvendrānas var atšķirties no norādītajām: ņemot vērā spilvendrānu izmērus, var atšķirties auduma raksta virziens vai raksts. Jebkurā gadījumā spilvendrānas tiek šūtas no tā paša auduma, bet no auduma dažādām vietām, tāpēc pastāv varbūtība, ka raksts vai attēli būs vairāk (ja ir lielāka spilvendrāna) vai mazāk (ja ir mazāki izmēri). Audums, kas paredzēts pasūtījuma ražošanai, tiek izgriezts ar mazākiem zudumiem un pēc ekonomiskuma principa. Pasūtot veļas komplektu ar palagu, palags tiek komplektēts vienkrāsains (pieskaņojot visa komplekta krāsu gammai) vai no tā paša auduma kā viss gultas veļas komplekts.
7.7. Veikalā managultasvela.lv pēc klienta vēlmēm var tikt samazināts jau izgatavotais komplekts, vai atsevišķas tā daļas (spilvendrānas, segas pārvalki, palagi). Kvalitatīvas preces, kuras acīmredzami tika samazinātas pēc Pircēja lūguma, atgriezt nevar.


8. Vispārīgā atbildība

8.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
8.2. Par pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpšanu puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
8.3. Ņemot vērā LR Elektroniskā paraksta likuma 8. p. 3. d. noteikumus, Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja darbību interneta veikalā apstiprinājumam, pamatojoties uz pieslēgšanās interneta veikalam datiem (atpazīšanas kodu), ir Elektroniskā paraksta likuma 8. p. 1. d. paredzētais elektroniskā paraksta juridiskais spēks (t. i., ir tādas pats juridiskais spēks, kā parakstam rakstiskos dokumentos un ir atļauts kā pierādīšanas līdzeklis tiesā). Pircējam ir pienākums sargāt savus pieslēgšanos interneta veikalam datus un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats, un nenodod un arī citos veidos neradīt iespējas citām personām iepazīties ar šiem datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, par to nekavējoties jāpaziņo Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
8.4. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā parādītās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem neatbilst faktiskajiem preču izmēriem, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpatnību dēļ.


9. Personas datu apstrāde

9.1. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka tas piekrīt sniegt Pārdevējam savus personas datus un neiebilst, ka Pircēja sniegtos personas datus Pārdevējs apstrādā gan Pircēja līgumu slēgšanai un izpildei (tirdzniecība internetā), gan tiešā mārketinga nolūkos.
9.2. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka tas (ja Pircējs ir fiziska persona) ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem tā personas datiem un ar to, kā tie tiek apstrādāti, kā arī tam ir tiesības pieprasīt labot, dzēst savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības.


10. Nobeiguma noteikumi

Visas nesaskaņas starp Pircēju un Pārdevēju, kas izriet no pirkšanas un pārdošanas līguma vai ir saistītas ar to, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, nesaskaņas risināmas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.